Choice Editor

Lessen the Spread of Swine Flu in Your Home

Kapag nagbibigay ng pangangalaga sa isang miyembro ng sambahayan na may sakit na trangkaso, ang pinakamahalagang paraan upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba na hindi may sakit ay:

 • Panatilihin ang maysakit malayo mula sa iba pang mga tao hangga't maaari, lalo na mula sa iba na may mataas na panganib para sa mga komplikasyon mula sa influenza.
 • Paalalahanan ang maysakit upang masakop ang kanilang mga ubo, at hugasan ang kanilang mga kamay ng sabon at tubig o isang sapin ng kamay , lalo na pagkatapos ng pag-ubo at / o pagbahin.
 • Magkaroon ng madalas na linisin ang lahat ng mga kamay sa sambahayan, gamit ang sabon at tubig o basahan ng alkohol na kamay. Ang mga bata ay maaaring mangailangan ng mga paalala o makatulong sa pagpapanatili ng kanilang mga kamay malinis.
 • Tanungin ang iyong healthcare kung ang mga contact sa sambahayan ng maysakit, lalo na ang mga contact na maaaring buntis o may malalang kondisyon sa kalusugan, ay dapat kumuha ng mga antiviral na gamot tulad ng oseltemivir (Tamiflu®) o zanamivir (Relenza®) upang mapigilan ang trangkaso.
 • Kung ikaw ay nasa isang mataas na panganib na grupo para sa mga komplikasyon mula sa trangkaso, dapat mong sikaping maiwasan ang malapit na kontak (sa loob ng 6 na paa) sa mga miyembro ng sambahayan na may trangkaso. Kung ang malapit na pakikipag-ugnayan sa isang may sakit ay hindi maiiwasan, isaalang-alang ang suot ng isang facemask o respirator, kung magagamit at matitiis. Ang mga sanggol ay hindi dapat alagaan ng may sakit na mga miyembro ng pamilya.

Paglalagay ng May Sakit na Tao

 • Panatilihin ang maysakit sa isang silid na hiwalay sa mga karaniwang lugar ng bahay. (Halimbawa, isang ekstrang silid na may sariling banyo, kung posible.) Panatilihing nakasara ang pinto ng may sakit.
 • Maliban kung kinakailangan para sa medikal na pangangalaga, ang mga taong may baboy trangkaso ay dapat manatili sa bahay at maiwasan ang iba hangga't maaari , kabilang ang pag-iwas sa paglalakbay, para sa hindi bababa sa 24 na oras matapos ang lagnat ay nawala maliban upang makakuha ng pangangalagang medikal o para sa iba pang mga pangangailangan. (Ang lagnat ay dapat na nawala nang walang paggamit ng gamot na pagbabawas ng lagnat). Ito ay upang panatilihin mula sa paggawa ng sakit sa iba. Ang mga bata, lalo na ang mga batang mas bata, ay maaaring maging nakakahawa sa mas matagal na panahon.
 • Kung ang mga taong may trangkaso ay kailangang umalis sa bahay (halimbawa, para sa pangangalagang medikal), dapat silang magsuot ng facemask, kung magagamit at matitiis, at masakop ang kanilang ilong at bibig kapag ang pag-ubo o pagbahin.
 • Magsuot ng may sakit na surgical mask kung kailangan nila sa pangkaraniwang lugar ng bahay malapit sa ibang tao.
 • Kung maaari, ang mga may sakit ay dapat gumamit ng nakahiwalay na banyo. Ang banyo na ito ay dapat na malinis araw-araw na may pamatay-kulisap sa bahay (tingnan sa ibaba).

Protektahan ang Iba Pang Mga Tao sa Home

 • Ang may sakit ay hindi dapat magkaroon ng mga bisita maliban sa mga tagapag-alaga. Ang isang tawag sa telepono ay mas ligtas kaysa sa isang pagbisita.
 • Kung maaari, mayroon lamang isang may sapat na gulang sa bahay ang mag-ingat sa maysakit. Ang mga taong may mas mataas na panganib ng malubhang sakit mula sa trangkaso ay hindi dapat ang itinalaga na tagapag-alaga, kung maaari.
 • Iwasan ang pagkakaroon ng mga babaeng nagdadalang-tao para sa may sakit. (Ang mga buntis na kababaihan ay nasa panganib ng mga komplikasyon na may kaugnayan sa influenza, at maaaring maiwasan ang kaligtasan sa panahon ng pagbubuntis.)
 • Iwasan ang pagkakaroon ng may sakit na mga kapamilya na nagmamalasakit sa mga sanggol at iba pang grupo na may mataas na panganib para sa mga komplikasyon ng trangkaso. ang sambahayan ay dapat linisin ang kanilang mga kamay sa pamamagitan ng sabon at tubig o isang sapin ng alkohol na basura madalas, kabilang ang pagkatapos ng bawat kontak sa maysakit o sa silid o banyo ng tao.
 • Gumamit ng mga tuwalya ng papel para sa pagpapatuyo ng mga kamay pagkatapos ng paghuhugas ng kamay o paghandog ng tela tuwalya sa bawat tao sa sambahayan. Halimbawa, may iba't ibang kulay na tuwalya para sa bawat tao.
 • Panatilihin ang mahusay na bentilasyon sa nakabahaging mga lugar ng sambahayan (halimbawa, panatilihing bukas ang mga bintana sa banyo, kusina, banyo, atbp.).
 • Mga antiviral ay maaaring magamit upang maiwasan ang flu , kaya suriin sa iyong tagapangalaga ng kalusugan upang makita kung ang ilang mga tao sa bahay ay dapat gumamit ng mga antiviral na gamot.
 • Kung Ikaw ang Caregiver

Iwasan ang pagiging nakaharap sa may sakit.

 • Kapag hinahawakan ang maliliit na bata na may sakit, ilagay ang kanilang baba sa iyong balikat upang hindi sila umubo sa iyong mukha.
 • Linisin ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig o gumamit ng alkohol na hand-rub na kamay pagkatapos mong hawakan ang may sakit o hawakan ginamit na mga tisyu, o labahan.
 • Maaaring mahuli ng mga tagapag-alaga ang trangkaso mula sa taong pinag-aaralan nila at pagkatapos ay maaring maipamahagi ng tagapag-alaga ang trangkaso sa iba bago magpakita ng mga sintomas ang tagapag-alaga. Samakatuwid, ang tagapag-alaga ay dapat magsuot ng maskara kapag umalis sila sa kanilang tahanan upang maiwasan ang pagkalat ng trangkaso sa iba kung sakaling sila ay nasa maagang yugto ng impeksiyon.
 • Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pagkuha ng antiviral medication upang maiwasan ang pagkuha ng tagapag-alaga
 • Subaybayan ang iyong sarili at mga miyembro ng sambahayan para sa mga sintomas ng trangkaso at makipag-ugnay sa isang hotline ng telepono o tagapangalaga ng kalusugan kung ang mga sintomas ay naganap.
 • Ang Swine Flu: Paggamit ng Mukha ng Mukha o Mga Respirator

Iwasan ang malapit na contact paa ang layo) sa may sakit na tao hangga't maaari.

 • Kung dapat kang magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa may sakit (halimbawa, hawakan ang may sakit na sanggol), gumastos ng hindi bababa sa oras na posible sa malapit na pakikipag-ugnay at subukang magsuot ng facemask (halimbawa, surgical mask) o N95 disposable respirator.
 • Ang isang N95 respirator na umaangkop nang maayos sa iyong mukha ay maaaring mag-filter ng mga maliliit na particle na maaaring inhaled sa paligid ng mga gilid ng isang mask ng mukha, ngunit kumpara sa isang mukha mask mas mahirap huminga sa pamamagitan ng isang N9 5 mask para sa mahabang tagal ng panahon
 • Mukha ng mask at mga respirator ay maaaring binili sa isang parmasya, gusali ng suplay o tindahan ng hardware.
 • Magsuot ng respirator ng N95 kung tutulungan mo ang isang may sakit na may paggamot sa paghinga gamit ang isang nebulizer o inhaler, ayon sa itinuro ng kanilang doktor. Ang mga paggamot sa paghinga ay dapat gawin sa isang hiwalay na silid ang layo mula sa mga karaniwang lugar ng bahay kapag posible.
 • Ang mga gamit na mask ng mukha at ang mga respirator ng N95 ay dapat tanggalin at agad na mailagay sa regular na basura upang hindi nila hawakan ang anumang bagay.
 • Iwasan ang muling paggamit ng mga disposable facemasks at N95 respirators kung maaari. Kung ang isang masamang gamit na mask na ginagamit sa tela ay ginagamit, dapat itong linisin sa normal na detergent sa paglalaba at mabagsak sa isang mainit na dryer.
 • Pagkatapos mong alisin ang isang maskara o N95 respirator, linisin ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig o alkohol
 • Ang Swine Flu: Paglilinis ng Sambahayan, Labahan, at Paglilinis ng Basura

Itapon ang mga tisyu at iba pang mga disposable na gamit na ginagamit ng may sakit sa basura.

 • Hugasan ang iyong mga kamay pagkatapos na hawakan ang mga tisyu na ginamit at
 • Panatilihin ang ibabaw (lalo na ang mga table ng bedside, ibabaw sa banyo, at mga laruan para sa mga bata) malinis sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanila gamit ang isang disinfectant sa bahay ayon sa mga direksyon sa label ng produkto.
 • Linens, pagkain ng mga kagamitan at mga pinggan. Ang pag-aari ng mga may sakit ay hindi kailangang linisin nang magkahiwalay, ngunit ang mga bagay na ito ay hindi dapat maibahagi nang hindi maghugas nang lubusan.
 • Hugasan ang mga linen (tulad ng mga kama at mga tuwalya) pagtatakda. Iwasan ang "hugging" na paglalaba bago paghugasin ito upang maiwasan ang pagkontaminasyon sa iyong sarili. Linisin ang iyong mga kamay sa pamamagitan ng sabon at tubig o alkohol na batay sa kamay na kuskusin pagkatapos paghawak ng maruming paglalaba.
 • Ang mga kagamitan sa pagkain ay dapat hugasan din sa isang makinang panghugas o sa pamamagitan ng kamay na may tubig at sabon.
arrow